Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Samhälle”

God politik måste innehålla både utopism och realism

Ett nytt huvudavtal, och borgerliga ledarskribenter behöver kanske lära sig hur den svensk arbetsmarknaden fungerar. Och vad betyder egentligen statistik? Det visar sig att flera “sanningar” om det svenska samhället, bland annat arbetslösheten och drogproblem, kan ifrågasättas. 

Av Håkan Bengtsson

Så har då ett nytt huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter undertecknats, efter åtskilliga turer, omvägar, återvändsgränder och några avgörande genvägar. Det har inte hänt sedan 1938, då LO och Svenska Arbetsgivarföreningen förra gången undertecknade det så kallade Saltsjöbadsavtalet.

Namnet kommer av att avtalet förhandlades fram under två år i Gula Salongen (det tog tiden även på den tiden) och till sist undertecknades på Grand Hotell Saltsjöbaden.

Den här gången såg konstellationen annorlunda ut, något som förstås speglar hur ekonomin och arbetsmarknaden har förändrats och förvandlat sedan dess. LO, PTK och Svenskt Näringsliv valde återigen det anrika hotellet i Saltsjöbaden när deras företrädare skulle sätta sina signaturer under det nya avtalet. Det har redan kallats Saltsjöbaden 2.0. Jag var själv på Grand Hotell Saltsjöbaden på en konferens för några år sedan och kunde konstatera att hotellet var i behov av en viss renovering. När jag nu kollar på hotellets hemsida verkar det som om ägarna gjort något åt saken. Och även den svenska arbetsmarknadsmodellen mår bra av att uppdateras då och då.

Jag var nog den inte den enda som studsade på Maria Ludvigssons ledare i Svenska Dagbladet härförleden 

 

Saltsjöbadsavtalet är otvivelaktigt en avgörande händelse i svensk historia. Det la grunden för hur arbetsmarknadens parter framöver skulle hantera sina relationer och konflikter och för det organiserade arbetslivet med starka fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Det har tjänat både svenska löntagare och företagare väl. Överenskommelsen satte upp ett ramverk och regler för när och hur stridsåtgärder kunde vidtas.

Det blev ett grunddokument som satte standarden för andra och kommande avtal. Arbetsgivarna var rädda för att den socialdemokratiska regeringen skulle lagstifta till deras nackdel och därför beredd att kompromissa. LO fick acceptera paragraf 23, senare 32, som stadgade arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet, och anställa och avskeda personal, som senare kom att ersättas av Lagen om anställningsskydd och Medbestämmandelagen. Men det var först 40 år senare. Och drygt ytterligare 40 år senare är det dags för en ny vända på arbetsmarknadsfronten. Politiken har förvisso genom lagar alltid satt upp regelverk för arbetslivet. Det var en borgerlig regering som fattade beslut om Arbetsdomstolen 1928. Men Saltsjöbadsavtalet etablerade den bärande normen på svensk arbetsmarknad, att parterna sluter avtal utan inblandning av regeringen.

Jag var nog den inte den enda som studsade på Maria Ludvigssons ledare i Svenska Dagbladet härförleden. Den hade udden riktad mot Svenskt Näringslivs nya ordförande Jacob Wallenberg: ”Han borde avveckla Svenskt Näringsliv”. Hon skrev bara så där apropå om ”statens och kapitalets uppgörelse i Saltsjöbaden 1938”. Nej, staten var inte med på det där hotellet 1932, så långt tror jag att historikerna är helt överens. Men kanske kan Ludvigsson presentera några alternativa fakta.

Jag har med anledning av detta ett enkelt förslag. Svenskt Näringsliv borde ta en liten skärv av Stiftelsen Fritt Näringslivs och Timbros pengar och erbjuda borgerliga ledarskribenter en basal utbildning i hur den svenska arbetsmarknadsmodellen faktiskt fungerar.

Ludvigsson text påminner oss förstås om att arbetsgivarna alltid rymt sina pragmatiker och sina konfliktsökare, båda dessa kategorier har också funnits i en annan slags skepnad inom arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen. Marknadsvurmare på högerkanten tenderar att se kompromisser som ett svek mot den högre rationalitet eller utopi där fackföreningar bara är ett störande moment i de fria marknadernas spel. Ludvigson skrev också att Svenskt Näringsliv har en ”kluven personlighet. Ena dagen sitter man bak lyckta dörrar och gör upp med facket om priset på gemene mans arbetsinsats, för att nästa dag skriva debattartiklar om hur viktigt det är att utbud och efterfrågan får sätta priset. Marknadens förmåga att sätta rätt pris överträffar vida aldrig så effektiva intressegrupper.”

Men visst, staten har den här gången utövat press på parterna (Januariavtalet) genom att hota med lagstiftning om inte parterna kom överens på egen hand. Men till slut slöt parterna en överenskommelse och leverede ett förslag som riksdagen nu har vidimerat och bekräftat. Sant är också att avtalsinstitutionen och kollektivavtalet är en integrerad i varje fungerade marknadsekonomi. Avtal och försäkringslösningar fanns redan på de gamla grekernas tid. Samtidigt är kollektivavtalet en mekanism som delvis sätter marknaden ur spel när det kommer till människors löner och villkor i arbetet. Arbetsmarknadensmodellen och dess sätt att hantera och lösa konflikter är i grunden och per definition med nödvändighet en kompromiss.

 

Men det går förstås inte att kompromissa om allt. Avgörande demokratiska principer och centrala värden kan aldrig förhandlas bort. Men samtidigt är vardagen och verkligheten ofta grå, och inte ett antingen eller, utan mer av en glidande skala. Ulla Gudmundsson lysande essä på Under strecket i Svenska Dagbladet tangerade på ett helt annat område just denna problematik. Den handlade om Turkiet och Sveriges Natoansökan. Men hennes text har en vidare bärighet. Flera kritiker är med rätta oroliga över och illa berörda av Turkiets krav på Sverige. Bland annat författaren Lena Andersson, som menar att Sverige av principiella skäl bör dra tillbaka sin ansökan och återkomma ”i värdiga former och med klarhet i vilka värden Nato försvarar”.

Gudmundsson karakteriserar den typen av argumentation som ett ”klassiskt exempel på utopism. Platons idévärld svävar över texten. Politiken ska utgå från ideal och principer. Alternativet är cynism och machiavelliskt maktspel. Men i praktiken är ju politik aldrig så dikotomisk. God politik, inte minst utrikespolitik, måste innehålla både realism och utopism. Det finns mellanlägen mellan att sitta i snövita kläder längst ut på en udde och vägra kompromissa och att cyniskt maximera de egna intressena på andras bekostnad.

En dimension som saknas i utopisters resonemang är tiden. Filosofen Immanuel Kant förstod nödvändigheten av att ta hänsyn till den. Kant fruktade, med Robespierre i bakhuvudet, kompromisslösa moralister som anser att ändamålet helgar medlen (linjen kan dras från Robespierre till Gulag och Pol Pots Kambodja). Men han avvisar också den rena intressepolitikern. Han ser politiken som ett slags slalomåkning, som kräver tålamod och kompromisser, men där idealen aldrig får förloras ur sikte.”

Gärna en provisorisk utopi, men glöm inte att den kräver en rejäl kompromiss då och då.

 

Vem myntade egentligen uttrycket ”Det finns tre sorters lögn. Lögn, förbannad lögn och statistik”? Ursprunget till bevingade ord är inte alltid glasklar. Den amerikanske författaren Mark Twain brukar tillskrivas citatet, som i sin tur hänförde de berömda orden till den brittiske politikern Benjamin Disraeli, men några belägg i skriftliga källor för han låg bakom uttrycket har inte återfunnits. Vi påminns ju ständigt om behovet av att sätta den definitiva ”sanningshalten” i statistiska modeller och utsagor i fråga. Även skenbart objektiva fakta behöver läggas under kritisk lupp.

Ett sådant exempel är påståendet att ungdomsarbetslösheten i Sverige skulle vara bland de högsta i hela EU, en bra bit över 20 procent. Uppgiften har alltid konfunderat mig. Den har kort sagt framstått som mycket hög, ja förvånansvärt hög. Uppgiften har av allsköns politiker och debattörer använts som argument för sänkta ingångslöner, ”enkla jobb” och olika slags avregleringar av arbetsmarknaden.

Problemet är bara att i den siffran har även personer räknats in som är inskrivna som arbetssökande men som samtidigt går en utbildning. Ett mer rättvisande mått presenterades härförleden av Ekonomifakta, som för övrigt drivs och finansieras av Svenskt Näringsliv. Om man tar bort de som går en utbildning och är mellan 20 och 34 år hamnar Sverige nästan på topplats i EU (EU 27), bara Nederländerna är lite bättre.

Den svenska ungdomsarbetslöshetssiffrorna ligger på 6,7 procent, det är förstås inte bra eller acceptabelt. Men genomsnittet i EU ligger på 16,5 procent. Många länder har nästan fyra gånger så hög arbetslöshet som Sverige. Sverige har också, visar Ekonomifakta, den högsta sysselsättningsgraden bland kvinnor.

 

Även siffrorna på de höga drogrelaterade dödsfallen i Sverige, som onekligen sticker ut, har gjort mig konfunderad. Dessa har regelbundet används som ett tungt argument för att den svenska restriktiva narkotikapolitiken är kontraproduktiv och istället leder till fler dödsfall än i andra länder, trots att syftet ju är att färre skall bli drogberoende och få sina liv förkortade. De höga svenska dödstalen har varit central i argumentationen för en liberalisering och legalisering av allehanda droger. Men vad beror de höga dödstalen egentligen på? De sköt fart från mitten av 00-talet. Men inga nya politiska beslut fattades eller annan praxis i narkotikapolitiken etablerades under den perioden. Så hur kan och bör de förklaras?

Nu läser jag i Svensk Farmaci om en ny studie från Socialstyrelsen, som visar att mindre än 25 procent av de drogrelaterade dödsfallen beror på illegala droger. Sju av tio avlider på grund av godkända och av läkare utskrivna läkemedel. Daniel Svensson, som varit med om att ta fram studien, säger att han inte är direkt förvånad: ”Men jag tror att det nog kan komma som en överraskning för många”.

Många av dödsfallen är relaterade till självmord. Sömnmedel och opioider spelar en avgörande roll. Det har inte inte gått lika långt som i USA och Kanada där 600 000 människor dött av opioider de senaste 20 åren. Om detta berättas i Jonas Cullbergs bok ”En amerikansk epidemi” (Atlas) och Patrick Radden Keefes ”Smärtans imperium: berättelsen om familjen Sackler och opioidkrisen” (Albert Bonniers förlag).

Således, sunt förnuft och kritisk granskning av olika ”lögnrapporter”, förlåt statistikrapporter, rekommenderas.

 

Inlägget God politik måste innehålla både utopism och realism dök först upp på Dagens Arena.

Inflationen kräver en aktiv välfärd

Lönebildningsmodellen har gett reallöneökningar, men om det ska fungera när inflationen tar fart krävs en helhetssyn på välfärden.

Svenska arbetstagare har fått reallöneökningar i 25 år. Det har varit stabilt under en tid då få andra faktorer som påverkar välstånd har varit det. Förtroendet för lönebildningsformen har successivt stigit på grund av dess förmåga att leverera för majoriteten.

Detta i takt med att förtroendet för politiker sjunkit, troligen eftersom de accepterat framväxten av superrika på bekostnad av det allmänna. 

Industrinormering har alltså verkat stabiliserande i det Cervenka kallar Girig-Sverige, och säkrat högre löner. Detsamma gäller inte i många andra rika länder. Där har många lägre reallöner än sina föräldrar, vilket har visat sig vara en bra grogrund för extremhögern att nå regeringspositionerna.

Här hemma har lönebildningens legitimitet dock inte prövats i tider av hög inflation. I år kommer inflationen äta upp löneökningen, vilket betyder mindre pengar att röra sig med. 

Man kan inte både äta av sammanhållningskakan och ha den kvar 

Då är det dags att ta ett djupt andetag och komma ihåg vad som har tjänat oss väl. Det var dåligt för alla när löneökningarna jagade inflationen. Den här gången ska vi rida ut vågen, som är en importerad inflationschock, tillsammans. Vi ska se det här som ett förlorat år och arbeta för minskad inflationstakt nästa år. Vi är ett enda stort landslag, vi ska äta långsiktighet och ansvarstagande till frukost och vi ska vandra hand i hand mot fortsatt stärkt konkurrenskraft och bibehållna reallöneökningar.

Så kan avtalsrörelsen se ut i december.

Men innan dess är det val och då är det rimligt att bredare frågor om välstånd ställs. Frågor som ska ställas till politiker, som har betydligt mer att svara för än industrinormeringen.

Det finns en bred förståelse för att svenska arbetstagares plånböcker inte kan fungera som någon typ av reserv i tider av ekonomisk kris. Regeringen försöker sätta plåster på prischocksåret, och högern hoppar på när den inte är alltför upptagen av maktmygel. Men åtgärderna är fragmentiserade och helheten blir otillräcklig.

 I USA blev helikopterpengar lösningen då det var omöjligt att fortsätta ignorera hur många som var utblottade när pandemin skapade ekonomisk kris. Utan fungerande välfärd, bostadspolitik eller arbetspolitik blir den typen av kompensation det enda möjliga. I ett sådant samhälle minskar förmågan till och förtroendet för långsiktig förbättring. Vi är i dag närmare en sådant samhälle än vi var när industriavtalet slöts. Den trenden måste brytas för att hålla ihop helheten.

Kravet är redan att svenska arbetstagare ska vara samarbetsvilliga, samtidigt som vi ser tillbaka på två år där många inte kunde jobba hemma och istället riskerade mycket för att det viktigaste skulle fungera under en pandemi. Välfärdsexperimenten fortsätter, bostadsmarknaden är katastrofal, och arbetsförmedlingen förstörs trots att arbetslösheten är för hög och man måste flytta till Stockholm för att få jobb. Man kommer dragande med centraliserad sammanhållning på ruinens brant och säger there is no such thing as a society när det går bra.

Arbetstagare som klass har gynnats av en enhetlig lönestrategi. Men om vi ska stå tillbaka för att säkra inflationen, ska välfärden vara vår och rimliga bostäder och infrastruktur en rättighet, i hela landet. Man kan inte både äta av sammanhållningskakan och ha den kvar.

Inlägget Inflationen kräver en aktiv välfärd dök först upp på Dagens Arena.

De elaka poliserna

Som rapporterades under midsommarveckan dömdes två polismän till vardera ett års fängelse för falsk angivelse, olaga frihetsberövande, misshandel och hemfridsbrott. Det innebär givetvis inte att poliskåren generellt begår brott, lika lite som att alla advokater skulle begå brott. Men att blint lita på utövarna av statens våldsmonopol kan bli förödande.

HD river upp aborträtt i USA

USA:s högsta domstol har rivit upp domen ”Roe mot Wade” – en grundpelare i den amerikanska fria aborträtten. Beslutet innebär  att enskilda stater kan förbjuda aborter. Efter nästan 50 år av lagstadgad rätt till aborter har USA:s högsta domstol i ett beslut om Mississippis nuvarande abortlag upphävt rätten. ”Konstitutionen nämner inte aborter, och inga rättigheter […]

The post HD river upp aborträtt i USA appeared first on Syre.

USA: Roe v Wade rivs upp

Abort är inte längre en grundlagsskyddad rättighet i USA. Under fredagen meddelade Högsta domstolen (HD) i Washington att beslutet Roe v Wade som sedan 1973 har garanterat aborträtten rivs upp.

USA | Beslutet motiveras med att grundlagen inte har uttalat sig om abort och att aborträtten därför inte kan anses grundlagsskyddad.

En nästan 50-årig rättighet försvinner och hälften av USA:s delstater väntas införa förbud eller kraftiga begränsningar snarast. Kvinnor, transpersoner och ickebinära kommer nu att tvingas resa allt längre för att genomgå en abort vilket framför allt kommer att slå mot marginaliserade grupper.

Det finns också en oro att olika delstater kommer att gå allt längre i sina abortförbud och så småningom också försöka åtala kvinnor som söker abort.

HD-beslutet att riva upp Roe v Wade kommer inte som en överraskning. Den tidigare presidenten Donald Trump lyckades nominera tre domare till HD under sin mandatperiod och han valde uteslutande domare som var redo att riva upp Roe v Wade.

Väntat beslut

I maj i år läckte också ett utkast från HD som visade att en majoritet av domstolens domare var redo att riva upp det beslut som har garanterat aborträtten i landet.

Aborträtten har gällt fram till att ett foster är livsdugligt. Under senare år har flera delstater stiftat lagar som uttryckligen syftat till att utmana HD-beslutet från 1973 och i december förra året inleddes förhandlingar kring Mississippis abortlag som förbjuder abort från femtonde graviditetsveckan och som därmed utmanade Roe v Wade.

När nu Roe v Wade har rivits upp kommer 26 delstater med säkerhet eller sannolikt förbjuda abort enligt the Guttmacher Institute som jobbar för sexuell och reproduktiv hälsa. 22 av dessa delstater har redan lagar eller grundlagsändringar på plats för att försöka förbjuda abort så snart som möjligt.

* * *LÄS ÄVENIlska mot hotad aborträtt utanför HD i USAAndra rättigheter kan hotas om Roe v Wade fallerSouth Dakota – den amerikanska aborträttens nya frontlinje

The post USA: Roe v Wade rivs upp appeared first on Tidningen Global.

FHM: ”Värmen farlig för alla”

SMHI utfärdade på torsdagen en varning för höga temperaturer i stora delar av landet. För vissa kan värmen bli ett problem – och det gäller även dem som inte ingår i en riskgrupp. Från torsdag till måndag väntas dygnets högsta temperatur nå minst 26 grader i bland annat östra Götaland, stora delar av Svealand och […]

The post FHM: ”Värmen farlig för alla” appeared first on Syre.

FN: Palestinsk journalist dödades av israelisk militär

Allt tyder på att det var en israelisk soldat som sköt skotten som dödade den palestinska journalisten Shireen Abu Akleh och skadade hennes kollega Ali Samoudi i maj. Det kommer FN:s människorättskontor (OHCHR) fram till i en granskning av händelseförloppet.

ISRAEL–PALESTINA | OHCHR:s talesperson Ravina Shamdasani säger i ett uttalande på fredagen att FN:s människorättskontor finner det ”djupt oroande att israeliska myndigheter inte har genomfört en brottsutredning” trots att det har gått mer än sex veckor sedan den palestinsk-amerikanska Al Jazeera-journalisten sköts ihjäl.

OHCHR har nu slutfört en oberoende granskning av händelsen och säger att allt tyder på att Shireen Abu Akleh sköts av israeliska säkerhetsstyrkor.

Samma slutsats har såväl AP, CNN, Bellingcat som The New York Times dragit tidigare i sina respektive utredningar av dödsskjutningen i Jenin.

Pekar på den israeliska militären

OHCHR har granskat foto- och videomaterial, liksom ljudupptagningar, besökt platsen för dödsskjutningen och rådfrågat experter, och intervjuat vittnen. 

I ett uttalande säger OHCHR:s talesperson Ravina Shamdasani: ”All information vi har samlat in – inklusive information från den israeliska militären och den palestinska justitiekanslern – stämmer överens med resultatet att skotten som dödade Abu Akleh och skadade hennes kollega Ali Samoudi kom från israeliska säkerhetsstyrkor och inte urskillningslös skottlossning från beväpnade palestinier, som israeliska myndigheter inledningsvis hävdade. Vi har inte hittat någon information som tyder på att det var någon aktivitet av beväpnade palestinier i det omedelbara närområdet där journalisterna befann sig.”

Shireen Abu Akleh sköts ihjäl när hon bevakade en israelisk räd i Jenins flyktingläger tidigt på morgonen den 11 maj i år. Shireen Abu Akleh träffades i huvudet och hon dödades omedelbart. Sekunderna innan hade den palestinska journalisten Ali Samoudi träffats och sårats i ryggen.

Flera skott avlossades därefter i närheten av Shireen Abu Aklehs kropp och kulor träffade ett träd intill henne där en av hennes kollegor hade sökt skydd. När en Jenin-bo försökte föra Abu Akleh och hennes kollega i säkerhet tvingades han backa då även han blev beskjuten.

Uppmanas inleda brottsutredning

Journalister och andra ögonvittnen på plats har från första början varit övertygade att kulan måste ha avlossats av israeliska soldater då inga palestinska beväpnade fanns i närområdet vid tillfället.

Israel å sin sida hävdade initialt att det var palestinier som hade dödat henne genom en förlupen kula, vilket man senare backade något ifrån och har därefter sagt att det är möjligt att kulan avlossades från israelisk sida.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet fortsätter att uppmana israeliska myndigheter att inleda en brottsutredning vad gäller dödsskjutningen inte bara av Shireen Abu Akleh utan även många andra dödsskjutningar av israelisk militär på det av Israel ockuperade Västbanken.

”Bara sedan i början av året har vårt kontor verifierat att israeliska säkerhetsstyrkor har dödat 58 palestinier på Västbanken, inklusive 13 barn”, skriver OHCHR.

* * *LÄS ÄVENAl Jazeera-journalist ihjälskjuten i JeninPalestina vill att ICC utreder dödsskjutning av journalistMitt Romney kräver utredning av Shireen Abu Aklehs död

The post FN: Palestinsk journalist dödades av israelisk militär appeared first on Tidningen Global.

”Helt galen” förbrukning – vattnet kan ta slut

Extrema mängder dricksvatten har förbrukats senaste dygnet i delar av Båstads kommun. Nu uppmanar det kommunala vattenbolaget invånarna att vara extra återhållsamma. – Om vi inte bryter den trend vi ser nu så är det en uppenbar risk att det är tomt i kranarna i eftermiddag, säger vd:n Jonas Håkansson. Det var under torsdagseftermiddagen som […]

The post ”Helt galen” förbrukning – vattnet kan ta slut appeared first on Syre.