Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

KF 1: Styr och ledning – oväntad utgång

Det blev ett intressant och spännande sammanträde med Vänersborgs kommunfullmäktige i onsdags. Och långt. Det höll på till strax innan kl 22.

Jag har redogjort för de flesta ärendena i två bloggar inför fullmäktige. (Se “Kommunfullmäktige 15 feb (1/2)” och “Kommunfullmäktige 15 feb (2/2)”.) Nu tänkte jag i några bloggar i stort sett bara redogöra för de beslut som fullmäktige fattade. Eller inte fattade…

Det blev som väntat en lång diskussion kring förslaget till en ny styr- och ledningsmodell för Vänersborgs kommun. Den hölls dock i oväntad lugn och sansad ton, vilket kanske överraskade några. Men det var bra. Och utgången blev kanske även den något överraskande.

Två av kommunens kommunalråd startade diskussionen. Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) beskrev bakgrunden till ärendet och betonade att uppdraget att ta fram en ny styr- och ledningsmodell gavs till förvaltningen redan den 27 okt 2021. Och nu har vi ett förslag. Det var en tydlig pik till moderater och liberaler. Augustsson ansåg helt enkelt att det var i senaste laget att lägga ett nytt förslag på samma dag som fullmäktige sammanträdde. Mats Andersson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, var också tydlig. Han kallade den borgerliga oppositionens förslag för ett “fem-i-tolv-förslag”. Andersson kritiserade det borgerliga förslaget direkt utan att redogöra för “sitt eget” förslag, dvs det liggande förslaget från kommunstyrelsen. Det var för många citat från Kommunallagen tyckte Andersson. Det var typ onödigt, eftersom lagen ändå alltid gällde. Dessutom var han tveksam om förslaget från moderaterna och liberalerna egentligen var berett i laga ordning.

Lena Eckerbom Wendel (M), som var huvudförfattare till M+L:s förslag, förde fram att hon hade velat ha en debatt långt tidigare om innehållet. Eckerbom Wendel ansåg att hon under processens gång aldrig hade tillåtits att prata om innehållet. Vi borde ha diskuterat förslagen redan i kommunstyrelsen var hennes bestämda uppfattning.

Kenneth Borgmalm (S) var aktiv i ärendet, och för övrigt i flera andra ärenden denna kväll. Borgmalm ansåg att man hade haft tillräcklig information och dialog kring styr- och ledningsmodellen. Han betonade vidare att det var viktigt att även kommunens medarbetare hade varit med i processen. Borgmalm ansåg att det nya alternativa förslaget bara vara en sammanfattning av regelverket. Det höll inte Eckerbom Wendel med om. Hon menade att förslaget var mer heltäckande än det liggande och att hon gärna tog dialogen. Benny Augustsson ansåg fortfarande att det hade funnits tid och möjlighet att ge input till t ex förvaltningen, men att det inte hade skett. Det blev en del replikskiften.

Anders Strand (SD) yrkade bifall till det borgerliga motförslaget. Och sedan var det Vänsterpartiets tur att bekänna färg. Den lotten föll på mig.

Jag sa som det var. Förslaget från kommunstyrelsen var inte helt enkelt att ta till sig. Vänsterpartiet hade sett en del brister i huvudförslaget, men det var svårt att formulera alternativ på grund av frågans komplexitet. Och visst lämnades förslaget från M+L in lite väl sent, men nu fanns det där – och Vänsterpartiet skulle vilja titta närmare på det. Det såg ut att vara värt det. Vänsterpartiet ville ha en tvärpolitisk dialog kring förslagen från M+L och kommunstyrelsen. Jag yrkade därför på återremiss.

Replikskiftena fortsatte. Och det blev en del upprepningar.

Det var främst de styrande partierna och Lena Eckerbom Wendel (M) som “munhöggs”. Dan Nyberg (S) trädde också in i debatten och erkände att han inte ens hade hunnit läsa det borgerliga alternativa förslaget. Både Nyberg och Augustsson tog upp att förslaget inte hade beretts. Värt att notera är att Kenneth Borgmalm (S) vid ett tillfälle sa, ungefär:

“Vi lägger vår politiska plattform. Om fullmäktige vill något annat så får någon annan ta över styret”

De andra partierna satt tysta och lyssnade. Jag var dock tvungen att dementera att det borgerliga förslaget inte var berett. Ärendet styr- och ledningsmodell hade beretts i kommunstyrelsen och det var det som gällde. Sedan kunde förslag i ärendet lämnas när som helst fram till, och till och med under, sammanträdet. Varje enskilt förslag i ett ärende behövde inte beredas.

Lutz Rininsland (V) argumenterade för en återremiss. Han menade att det hittills i debatten stod 23-21 för kommunstyrelsens förslag. Det var inget bra att fullmäktige var så splittrat kring ett sådant viktigt dokument. Och upprepade att Vänsterpartiet ville se en dialog som skulle föra fram till ett klokt beslut.

Det blev ajournering.

Vänsterpartiet blev flitigt uppvaktat under pausen. Vänsterpartiet, och Medborgarpartiet, skulle ju avgöra utgången. Om ärendet inte blev återremitterat, hur skulle V rösta då? Vi höll fast vid vårt återremissyrkande. De andra blocken fick backa. Moderaterna var inte speciellt svårövertalade. De visste ju att de hade lämnat in förslaget så sent, och att de andra partierna behövde tid att sätta sig in i det. Socialdemokraterna pressade på, men gav med sig. Däremot ville deras “talesperson” Dan Nyberg (S), efter att ha rådfrågat “sin grupp”, göra vissa justeringar i motiveringen till återremissen. (Det krävs alltid en skriftlig motivering för en återremiss.) Den var mycket likt Vänsterpartiets ursprungliga förslag.

Efter ajourneringen läste jag upp motiveringen och hela kommunfullmäktige röstade för en återremiss av ärendet.

Motiveringen till återremissen hade följande lydelse:

“KF återremitterar ärendet till KS som får i uppdrag utifrån en bred dialog återkomma med ett nytt förslag till KF.”

Vänsterpartiets förslag på återremiss blev också kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige var enigt om att det var oenigt. Förslaget till en ny styr- och ledningsmodell får ta en runda till.

Jag tror, som sagt, att det var ett klokt beslut. Det är viktigt att ett sådant här styrande dokument blir så bra och robust som möjligt. Det är också en stor fördel om så många partier som möjligt står bakom. Det handlar ju om hur Vänersborgs kommun ska styras i framtiden.

Sedan fortsatte sammanträdet…

PS. Det går att se hela debatten och hela sammanträdet på kommunens hemsida – klicka här.

Kommentarer är stängda.